Điều khoản sử dụng

 

Thỏa thuận điều khoản và điều kiện

Trang Web của TEK SOLUTIONS (TEKS™) có sẵn cho bất kỳ người dùng nào trên toàn thế giới. TEKS™ tạo và duy trì trang Web này chỉ cho mục đích thông tin. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn đã đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không thể sử dụng trang Web này nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này.

 

Giấy phép hạn chế

Trang Web này và tất cả nội dung của trang Web này, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác là tài sản của TEKS™ và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Bạn đã đồng ý tuân thủ tất cả luật bản quyền trên toàn thế giới khi sử dụng trang Web này. TEKS™ không cấp quyền rõ ràng hay ngụ ý theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền, bán hoặc phân phối toàn bộ hoặc một phần trang Web này ngoại trừ việc TEKS™ cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn, không độc quyền, phi thương mại, giới hạn trang Web này. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang Web này để tạo một phần của trang Web mới và / hoặc khi bạn sử dụng ngay cả các liên kết trên Internet để tạo nó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TEKS™. Bất chấp những điều đã nói ở trên, bất kỳ phần mềm và tài liệu nào khác được cung cấp để tải xuống, truy cập hoặc sử dụng khác từ trang Web này với các điều khoản, điều kiện và thông báo cấp phép của riêng chúng sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo đó.

 

Việc vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt mọi quyền được cấp cho bạn mà không cần thông báo trước. Mặc dù TEKS™ nghiêm cấm các hành vi và nội dung như vậy trên trang Web của mình, bạn hiểu và đồng ý rằng TEKS™ không thể chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên trang Web của mình và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bạn tạo , truyền tải hoặc hiển thị trong khi sử dụng trang Web và về hậu quả của hành động của bạn (bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà TEKS™ có thể phải gánh chịu) bằng cách làm như vậy.

 

Blog

Mục đích của Blog của TEKS™ là chia sẻ thông tin với cộng đồng. Chúng tôi mời bạn gửi bình luận hoặc bài viết để xem xét. Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ Blog, chúng tôi cần làm rõ các quyền và trách nhiệm tương ứng của chúng tôi liên quan đến dịch vụ này. Bằng cách truy cập, tạo hoặc đóng góp vào bất kỳ Blog nào được lưu trữ tại trang Web này và để xem xét dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Blog này cũng như các điều khoản và điều kiện và chính sách sau đây, bao gồm cả bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai. TEKS™ có quyền xóa bất kỳ nhận xét hoặc người dùng nào khỏi các Blog của TEKS™ khi người đó hoặc người dùng đó vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được liệt kê bên dưới. 

 • Bạn sẽ chấp nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung được đăng lên dịch vụ Blog của TEKS™ là trách nhiệm duy nhất của cá nhân đã đăng nội dung ban đầu. Bạn cũng hiểu rằng tất cả các ý kiến do người dùng trang Web này bày tỏ đều được thể hiện một cách chặt chẽ theo năng lực cá nhân của họ chứ không phải với tư cách là đại diện của TEKS™ và bất kỳ chi nhánh nào của nó.
 • Bạn không được vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, bản quyền của TEKS™ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn không được vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các quyền hợp pháp, bản quyền hình ảnh của TEKS™ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn không được bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối hoặc phân biệt đối xử với TEKS™ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn không được tạo danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác hoặc giả danh người khác của bất kỳ tổ chức hoặc đại diện hợp tác nào để sử dụng dịch vụ này.
 • Bạn không được đăng, xuất bản hoặc tải lên chủ đề bất hợp pháp có thể dẫn đến hoặc dẫn đến tội phạm như mại dâm trẻ em, giao dịch hóa chất được quản lý, lừa đảo, giao dịch tài khoản ngân hàng theo bất kỳ cách nào.
 • Bạn không được sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, phân biệt chủng tộc hoặc khiêu dâm.
 • Bạn không được tải lên hoặc cung cấp các tệp có chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, và không phải là giới hạn, luật bản quyền hoặc nhãn hiệu trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết đối với Làm điều tương tự.
 • Bạn sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc thi nào hoặc xuất bản hoặc tuyên truyền bất kỳ chuyển tiếp nào.
 • Bạn không được đăng hoặc xuất bản có tính chất thương mại được thiết kế để quảng cáo một dịch vụ hoặc sản phẩm.
 • Bạn không được sao chép và phân phối, tải lên các tệp có chứa vi-rút, mã, tệp hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể dẫn đến hư hỏng phần mềm hoặc phần cứng và / hoặc cản trở hoạt động của TEKS™ hoặc máy tính của người dùng khác.
 • Bạn không được phát tán thông tin khuyến mãi hoặc thư rác trái với quy định của TEKS™.
 • Bạn đã chấp nhận và đồng ý rằng TEKS™ có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, giám sát, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà bạn đóng góp.
 • Bạn sẽ bồi thường và giữ TEKS™ vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại và tổn thất nào mà TEKS™ phát sinh do bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này.

 

 

Liên kết đến các trang Web khác

Bạn không được tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của trang Web của TEKS™ hoặc trực tiếp đến chính trang Web từ bất kỳ trang Web nào khác trừ khi TEKS™ chấp thuận bằng văn bản, và như một điều kiện nữa để được phép liên kết đến trang Web này, bạn đồng ý rằng TEKS™ bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền liên kết đến trang Web này.

Trang Web này chứa các liên kết đến các trang Web khác có các điều khoản sử dụng và điều khoản riêng. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào trên các trang Web đó và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang Web đó và / hoặc bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào cho bạn có thể phải chịu trong quá trình bạn sử dụng các trang Web đó. Các liên kết này được tạo ra chỉ để tạo điều kiện cho bạn sử dụng. TEKS™ không ám chỉ bất kỳ bên thứ ba nào khác và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay nói cách khác, bất kỳ nội dung hoặc sự an toàn nào của bất kỳ hoạt động nào của các trang Web đó. Bạn đã chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào hoặc bất kỳ chi phí nào phát sinh từ việc bạn tin tưởng và sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các trang Web được liên kết đó. Bạn hiểu rằng việc sử dụng các liên kết và trang Web đó là rủi ro duy nhất của bạn.

 

Văn bản được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác nhau

Trang Web của TEKS™ cung cấp một số thông tin được đăng nhất định dưới định dạng văn bản không chỉ bằng tiếng Anh mà còn bằng các ngôn ngữ khác. Bạn phải hiểu, chấp nhận và đồng ý rằng thông tin cung cấp trên trang Web được dịch bởi một người hoặc bằng phần mềm máy tính mà không có sự đánh giá của con người, và do đó TEKS™ không chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bản dịch bất kể trong đó Cách dịch được thực hiện. Các điều kiện bổ sung được cung cấp trong phần Tuyên bố từ chối bảo hành bên dưới.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

BẠN HIỂU RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA RIÊNG BẠN. CHÚNG TÔI LUÔN CẨN THẬN TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG VÀ BẢO DƯỠNG TRANG WEB NÀY. TẤT CẢ THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ 'NGUYÊN TRẠNG'. TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP LÀ MỘT NGUỒN LỰC CÔNG CỘNG MIỄN PHÍ, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. BẤT KỲ MỘT PHẦN NÀO VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG ĐỀU ĐƯỢC TỪ CHỐI ĐẦY ĐỦ TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. KHÔNG GIỚI HẠN, TEKS™ KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG LÀM TƯ VẤN KỸ THUẬT CỦA BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO. TEKS™ ASSUMES KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CẬP NHẬT TRANG WEB NÀY ĐỂ LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN HIỆN TẠI HOẶC ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN TOÀN CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG NÀO.

 

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB THEO SỰ THỎA MÃN CỦA RIÊNG BẠN VÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI SỰ KIỆN, CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỘI NGŨ VÀ TẤT CẢ CÁC VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN VỀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI VÀ THIỆT HẠI (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP VÀ CHỈ ĐỊNH, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO KHÁC) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, NGAY CẢ NẾU TEKS™ ĐƯỢC TƯ VẤN RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ:

 

BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI HOẶC THƯƠNG HẠI NÀO GÂY RA, TOÀN BỘ HOẶC BÊN BÊN, BẰNG HÀNH ĐỘNG, SỨ MỆNH HOẶC SỰ TIÊU CỰC CỦA NÓ, HOẶC CHO CÁC NỘI DUNG SAU SỰ KIỂM SOÁT CỦA NÓ, THEO THỦ TỤC, SẮP XẾP HOẶC GIAO HOẶC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRONG TRANG WEB NÀY; BẤT KỲ LỖI, SAI LẦM HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG PHẦN THÔNG TIN VỀ CÁCH GÂY RA, HOẶC TRÌ HOÃN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIAO THÔNG TIN; HOẶC BẤT KỲ TẢI XUỐNG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC ĐỀU CÓ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ KẾT QUẢ, BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN. BẠN SẼ CAM KẾT BỒI THƯỜNG CHO TEKS™ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM, TÁC HẠI, THIỆT HẠI, BẤT CỨ PHÁP LÝ, TIẾN HÀNH PHÁP LÝ, CHI PHÍ NÀO (BAO GỒM CHI PHÍ HỢP PHÁP) LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC THỰC HIỆN TRỰC TIẾP HOẶC CHỈ ĐÚNG ĐẾN HÀNH VI VI PHẠM HOẶC KHÔNG HỢP PHÁP CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRANG WEB NÀY.

 

Vi phạm & Chấm dứt Dịch vụ

Nếu bạn vi phạm và chống lại bất kỳ luật hiện hành nào, dưới bất kỳ hình thức nào, Điều khoản Sử dụng, các điều khoản hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web này, TEKS™ có quyền hoãn hoặc chấm dứt ủy quyền, các quyền và giấy phép được cấp cho bạn để truy cập Và việc sử dụng trang Web này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình.

 

Lựa chọn luật

Điều khoản Sử dụng này và các điều khoản được nêu trong bản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không ảnh hưởng đến sự xung đột với các quy định của pháp luật hoặc quốc gia, vùng lãnh thổ cư trú thực tế của bạn. Mọi khiếu nại, thủ tục pháp lý hoặc kiện tụng phát sinh liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đưa ra tại Việt Nam và bạn đồng ý với thẩm quyền của các tòa án đó.

 

Chính sách bảo mật

Vui lòng đảm bảo đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào đây để tham khảo.

 

Thay đổi các Điều khoản Sử dụng này

TEKS™ bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ này vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web này cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản như vậy.

 

Thông báo Bản quyền

TEKS™ tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn làm như vậy.

 

Trang Web này được cung cấp bởi TEKS™ như một dịch vụ cho khách hàng của mình và chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thông tin và không được hiểu là tư vấn pháp lý.

clevergroup
aws
azure
cloudfare
goline
googlecloud
tadu